Choď na obsah Choď na menu
 


Organizačné usporiadanie denných činností v materskej škole

 

6,00 – otvorenie materskej školy, postupné schádzanie detí v  zoskupovacej triede  „ A “

 

7,20 – presun detí do jednotlivých tried

 

  • hry a hrové činnosti (podľa želania a predstáv detí, navodené, priamo i nepriamo usmernené), plánovanie, navrhovanie aktivít, individuálne, skupinové alebo frontálne činnosti a aktivity, edukačné aktivity, osobná hygiena, ranný kruh - rozhovory, diskusie....

  • pohybové a relaxačné cvičenia

 

8,30 – 9,00 – činnosti zabezpečujúce životosprávu - osobná hygiena, desiata

 

  • edukačné aktivity: hudobné, rečové, pohybové výtvarné, hudobno-pohybové, grafomotorické, dramatické, atď., aktivity realizované formou hry, osobná hygiena, príprava na pobyt vonku,

  • pobyt vonku spojený s vychádzkou do blízkeho okolia so získavaním poznatkov o prírode, doprave, prípadne realizovaný na školskom dvore s rôznym zameraním (pohybovým, enviromentálnym, dopravným, ekologickým...),hry na školskom dvore(pohybové, so spevom, využitie záhradného náradia a náčinia, pieskovísk, hry s hračkami, voľné hry)

 

11,30 – 12,15 - činnosti zabezpečujúce životosprávu - osobná hygiena, obed, osobná hygiena /stomatohygiena/

 

  • príprava na odpočinok – literárne, hudobné chvíľky a rozhovory, odpočinok ( v starších vekových skupinách postupné skracovanie odpočinku)

  • odpočinok

 

14,30 – 15,00 - činnosti zabezpečujúce životosprávu - osobná hygiena, olovrant

 

  • hry a hrové činnosti do postupného odchodu detí domov (podľa priania a predstáv detí, navodené, priamo i nepriamo usmernené), individuálne, skupinové alebo frontálne činnosti a aktivity, edukačné aktivity, v jarných a letných mesiacoch aj pobyt vonku, hodnotenie dňa

 

15,20 – schádzanie a preberanie detí v zoskupovacej triede „ A “, hry podľa  voľby detí

 

16,15 – ukončenie prevádzky materskej školy