Choď na obsah Choď na menu
 


Rada školy

Rada školy je iniciatívny a poradný samosprávny orgán, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní funkciu verejnej kontroly, posudzuje a vyjadruje sa k činnosti školy, školského zariadenia, orgánov miestnej štátnej správy, orgánov obce a samosprávneho kraja z pohľadu školskej problematiky. (Par. 24 ods.1 zákona č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov)

Predsedníčka rady školy:

Mgr. Mária Gažovičová

Podpredsedníčka rady školy:

PhDr. Kamila Krčmáriková

Členovia Rady školy:

Za pedagogických zamestnancov: jeden zvolený zástupca za pedagogických zamestnancov základnej školy :

 • Mgr. Mária Gažovičová

jeden zvolený zástupca za pedagogických zamestnancov materskej školy:

 • Mgr. Patrícia Zacharová

Za nepedagogických zamestnancov: jeden zvolený zástupca ostatných zamestnancov školy:

 • p. Jozefína Štrbová

Štyria delegovaní zástupcovia zriaďovateľa:

 • Mgr. Rastislav Mráz
 • Mgr. Mariana Gergelová
 • Ing. Jozef Klokner
 • Ing. Adam Peciar

Za rodičov:

traja zvolení zástupcovia rodičov detí základnej školy:

 • p. Tatiana Vrždiaková
 • PhDr. Kamila Krčmáriková
 • Ing. Eva Chromeková

jeden zvolený zástupca rodičov detí materskej školy:

 • Mgr. Ivana Vidová