Choď na obsah Choď na menu
 


Školský poriadok materskej školy (plné znenie)
 
Školský poriadok 2019-20 Jiráskova.doc
 

 Školský poriadok školy pre rodičov

/výňatok/

 
RODIČIA SÚ ZODPOVEDNÍ ZA TO, ŽE ODOVZDAJÚ DIEŤA DO MATERSKEJ ŠKOLY ZDRAVÉ!!!
 

1. Každý rodič by mal dieťa priviesť do materskej školy do 8.00 hod., pokiaľ sa nedohodne     s učiteľkami na triede inak, nakoľko o 8.00 hod. sa budova MŠ uzamyká z dôvodu zabezpečenia proti krádeži.

2. Rodič najmenej do 14 dní od začiatku neprítomnosti dieťaťa oznámi dôvod a predpokladaný čas trvania jeho neprítomnosti v materskej škole. V prípade neprítomnosti viac ako 30 dní po sebe nasledujúcich oznámi dôvod riaditeľke MŠ písomne, pričom pri opätovnom nástupe dieťaťa do MŠ predloží vyhlásenie o bezinfekčnosti.

3. Ak rodič do 14 dní neoznámi dôvod neprítomnosti dieťaťa, alebo závažne opakovaným spôsobom porušuje Školský poriadok materskej školy, riaditeľka po predchádzajúcom písomnom upozornení rodiča môže rozhodnúť o ukončení dochádzky dieťaťa do predškolského zariadenia.

4. Ak dieťa nepríde do MŠ je potrebné nahlásiť neprítomnosť dieťaťa vopred alebo do 7.30 hod. v deň neprítomnosti dieťaťa telefonicky, alebo zápisom do zošita- pri hlavnom vchode do MŠ. 

5. Rodič je povinný do MŠ dieťa priviesť a odovzdať ho osobne pani učiteľke. Popoludní si ho opäť preberie od pani učiteľky. Rodiča môže zastupovať aj iná ním písomne splnomocnená osoba staršia ako 10 rokov.

6. Ráno pri príchode je rodič povinný informovať pani učiteľku o zdravotnom stave dieťaťa o každej zmene, ktorá sa s dieťaťom stala v čase, keď bolo doma – (napr. nechutenstvo, zlý spánok...)

7. V materskej škole je zákaz podávania liekov.

8. Pedagogický zamestnanec môže odmietnuť prevzatie dieťaťa, ak zistí, že jeho zdravotný stav nie je vhodný na prijatie do materskej školy v zmysle § 24 ods.9 písm. b zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia. -  do MŠ neprijímame dieťa so zvýšenou teplotou, s antibiotikami, vírusovým ochorením, dieťa prechladnuté s hnačkami, so zvracaním...

9. Rodič má sledovať oznamy v šatni, zaujímať sa o obsah dianie v MŠ, spolupracovať s učiteľkami v záujme spoločného pôsobenia na dieťa, zúčastňovať sa rodičovských združení.

10. Dieťa je potrebné obliekať podľa počasia (dážď, sneh, slnko,...) vtedy dať vhodný odev, obuv. Nedávať dieťaťu žuvačky, cenné predmety. Pokiaľ si dieťa prinesie do materskej školy hračku, MŠ za jej stratu nezodpovedá. Zákaz nosenia si nápojov do MŠ.

11. Na prezúvanie do triedy doporučujeme zakúpiť celé papuče prípadne sandále fixujúce členok.

12.Všetky veci dieťaťa je potrebné označiť menom a ukladať na jemu určené miesto.