Choď na obsah Choď na menu
 


ZAMERANIE MATERSKEJ ŠKOLY

Všetko čo naozaj potrebujem v živote vedieť,

som sa naučil v materskej škole.

 R. Fulghum.

 

     Pri zameraní našej materskej školy sme vychádzali z cieľov ustanovenými v štátnom vzdelávacom programe,  s cieľmi výchovy a vzdelávania ustanovenými v školskom zákone, podmienok a  prostredia materskej školy,  inklinácie učiteliek k estetickým, výtvarným činnostiam, ktorými  v jednotlivých aktivitách rozvíjajú potenciál detí, tvorivosť a fantáziu.

     Na základe uprednostňovania uvedených teoretických základov sme si stanovili priority v procese výchovy a vzdelávania  

     - v podpore zdravia sa orientovať na zásady správnej výživy s cieľom zabezpečiť deťom zdravý vývin, duševnú pohodu a zdravý životný štýl

   - podporovať tvorivý potenciál a záujmy každého dieťaťa prostredníctvom  estetických aktivít a rozvíjať ich fantáziu, tvorivosť a zručnosť.  

Cieľom našej materskej školy je vytvoriť čo najlepšie priaznivú výchovno-vzdelávaciu klímu s dôrazom na rozvoj tvorivosti pred pamäťovým učením, v ktorej sa realizuje učenie hrou. Dôraz kladieme aj na dobrú adaptáciu nových detí a na formovanie elementárnych základov kľúčových kompetencií dieťaťa s cieľom dosiahnuť školskú pripravenosť, získať základy pre rozvíjanie schopnosti učiť sa a utvárať predpoklady na ďalšie vzdelávanie. Našou snahou je pôsobiť na celostný rozvoj osobnosti dieťaťa prostredníctvom tvorivo-humanistickej výchovy, kde stredobodom záujmu je dieťa ako individuálna osobnosť.