Choď na obsah Choď na menu
 


Zápis do MŠ

                                                                     

ZÁPIS

 NA PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE V MŠ

 

Termíny a podmienky prijímania detí do materskej školy na školský rok 2020/2021

Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR podľa §150 ods.8 a §161k zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov určuje termíny a organizáciu prijímania detí na predprimárne vzdelávanie.

Žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie na školský rok 2020/21 sa podávajú 30.4.2020 – 31.5.2020.

Riaditeľstvo školy oznamuje, že v zmysle §59 ods.3 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávania a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v nadväznosti na §3 ods.2 Vyhlášky MŠ SR č.306/2008 Z.z. o materskej škole v znení Vyhlášky č.308/2009 Z.z. zákonným zástupcom a verejnosti, že žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do MŠ na školský rok 2020/21 prijíma v dôsledku situácie so šíriacim sa koronavírusom v nasledovných formách:

1/ VYPLNENÍM ONLINE FORMULÁRA

  • Vypísanú online prihlášku je potrebné vytlačiť, podpísať od oboch zákonných zástupcov a doručiť naskenovanú alebo odfotenú na e- mail MŠ : (podľa toho, kde chcete dieťa zapísať) buď na msjiraskova@ms.trnava.sk, (email platí aj pre MŠ Gorkého 21, Trnava) alebo mslimbova@ms.trnava.sk. Ak sa obaja rodičia nemôžu podpísať na prihlášku, je nutné priniesť alebo zaslať na email konkrétnej MŠ  mslimbova@ms.trnava.sk alebo msjiraskova@ms.trnava.sk, aj čestné prehlásenie druhého zákonného zástupcu, že súhlasí so zápisom.

Formulár žiadosti a čestné prehlásenie sa nachádza na webovej stránky školy:

https://zstulipantt.edupage.org/register/

 

2/ EMAILOM

 

3/ POŠTOU alebo vhodením žiadosti do POŠTOVEJ SCHRÁNKY príslušnej MŠ

  • Vyplnenú žiadosť o prijatie do MŠ podpísanú oboma zákonnými zástupcami zaslať spolu s podpísaným súhlasom so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č.18/2018 Z.z. v znení neskorších predpisov na adresu príslušnej MŠ (nie doporučene).

 

 

4/ OSOBNE

  • Osobná forma podávania žiadosti na príslušnej MŠ  v termínoch:

25.5.- 26.5. od 12:00 do 15:00  

27.5 -28.5. od 9:00 do 12:00

 

Počas osobného podania žiadosti je nevyhnutné dodržať základné hygienicko-epidemiologické opatrenia, najmä používanie rúšok vrátane jednorazových, hygienických rukavíc, dezinfekčného prostriedku, používanie vlastných pier, vstup do vyhradeného priestoru len po jednom, zachovávanie odstupov minimálne 2 m medzi čakajúcimi.

Apelujeme na rodičov, aby v rámci svojej bezpečnosti a bezpečnosti zamestnancov materských škôl, využili, ak je to možné, podávanie žiadostí jedným z prvých troch spôsobov.

Podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie sa bude organizovať bez osobnej prítomnosti detí.

Pri podaní žiadosti sa nevyžaduje:
a) potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa,
b) vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

Zákonný zástupca dieťaťa predloží:
a) potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa najneskôr do štyroch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania v školách,
b) vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, najneskôr do štyroch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania v školách, ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,
c) rozhodnutie o odklade začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky dieťaťa, ak ide o taký prípad, bezodkladne po jeho vydaní riaditeľom základnej školy.

     Ak do času vydávania rozhodnutia o prijatí dieťaťa do materskej školy zákonný zástupca dodatočne nepriloží potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa, dieťa bude prijaté na adaptačný pobyt.

     Ak do času vydávania rozhodnutia o prijatí dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami do materskej školy zákonný zástupca dodatočne nepriloží potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa a vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami bude prijaté na diagnostický pobyt.

Na predprimárne vzdelávanie v materských školách sa prijímajú deti v súlade § 59 zákona č. 245/2008 Z. z. a v súlade § 3 vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 308/2009 Z. z. (ďalej len „vyhláška MŠ SR č. 306/2008 Z. z.“).

Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijíma dieťa:

- ktoré dovŕšilo piaty rok veku, 

- s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky,

 - s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky.

Ostatné podmienky prijímania detí v prípade zvýšeného záujmu zákonných zástupcov o prijatie dieťaťa do MŠ:

-dieťa, ktoré k 15.9. príslušného kalendárneho roku dovŕši vek 3 roky.

Riaditeľka školy rozhodne do 15. júla 2020 o prijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do príslušnej materskej školy, ak má k dispozícii všetky podklady pre rozhodnutie, inak rozhodne o prijatí na adaptačný pobyt alebo na diagnostický pobyt.